Allmänna Villkor
Dessa allmänna villkor äger tillämpning mellan klienten, å ena sidan, och Advokataktiebolaget Gärdlund, å den andra, och gäller för uppdrag som Advokataktiebolaget Gärdlund utför åt klient.

God advokatsed
Sveriges Advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (www.advokatsamfundet.se) gäller för samtliga uppdrag. Dessa allmänna villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

Arvode m.m.
Advokatbyrån äger rätt att debitera klienten delarvode genom delfakturering eller a conto. Med fakturering á conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a conto ska redovisas i slutfaktura. Advokatbyrån äger rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. Utlägg debiteras enligt redovisad faktiskt kostnad.

Betalning sker mot faktura och betalning ska erläggas senast 10 dagar från fakturadagen. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad. Advokatbyrån stämmer av nedlagd tid i ärendet med förda tidrapporter, noteringar, skrivelser m.m. och fakturering sker därefter i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds vid var tid gällande regler.

Rättsskydd
Om klienten har en försäkring med rättsskyddsmoment kan denna tas i anspråk för att täcka delar av kostnader för ombud, utredning och andra rättegångskostnader. Ansökan om rättsskydd kan göras när det är klart att det föreligger en tvist. Klienten ska lämna uppgift till Advokatbyrån om vilket försäkringsbolag som klienten har, eller har haft, avtal med. Rätten till ersättning från försäkringen är begränsad enligt försäkringsbolagens villkor och varierar mellan försäkringsbolag. Klienten svarar för självrisk, timtaxa utöver rättshjälpstaxa, arvode utöver maxersättningen från försäkringsbolaget samt ev. utlägg som försäkringsbolaget inte ersätter.

Rättshjälp
Saknas rättsskyddsförsäkring kan klienten i vissa fall söka allmän rättshjälp istället. Om rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. En förutsättning för att beviljas allmän rättshjälp är att Advokatbyrån lämnar minst en rådgivningstimme som klienten själv får bekosta.

Ansvarsbegränsning
Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse. Ansvaret ska vara begränsat för skada upp till 3 Mkr. Advokatbyråns ansvar reduceras med belopp som kan erhållas via annan försäkring. Advokatbyrån ansvarar endast för eget arbete, inte sakkunniga eller andra rådgivare.

Tvister
Avtalet mellan parterna är underkastad svensk rätt. Tvister avgörs enligt svensk lag av svensk domstol. Tvister i anledning av uppdrag med konsument kan i vissa fall prövas i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd:
www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden
eller
Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Faktorigatan 6, 761 30 Norrtälje | info@advokatablg.se
Telefon: +46 (0) 176 - 778 50 | Fax: +46 (0) 176 - 22 46 60