Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor äger tillämpning mellan klienten, å ena sidan, och Advokataktiebolaget Gärdlund, å den andra och gäller för alla uppdrag som Advokataktiebolaget Gärdlund utför åt klient.

Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Gällande version publiceras på vår webbplats (www.advokatablg.se). Ändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen publicerats på vår webbplats.

God advokatsed
Sveriges Advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (www.advokatsamfundet.se) gäller för samtliga uppdrag. Dessa allmänna villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

Arvode m.m.
Advokatbyrån äger rätt att debitera klienten delarvode genom delfakturering eller á conto. Med fakturering á conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a conto ska redovisas i slutfaktura. Advokatbyrån äger rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. Utlägg debiteras enligt redovisad faktiskt kostnad.

Betalning sker mot faktura och betalning ska erläggas senast 10 dagar från fakturadagen. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad.

Advokatbyrån stämmer av nedlagd tid i ärendet med förda tidrapporter, noteringar, skrivelser m.m. och fakturering av skäligt arvode sker därefter i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds vid var tid gällande regler.

Rättsskydd
Om klienten har en försäkring med rättsskyddsmoment kan denna tas i anspråk för att täcka delar av kostnader för ombud, utredning och andra rättegångskostnader. Ansökan om rättsskydd kan göras när det är klart att det föreligger en tvist. Klienten ska lämna uppgift till Advokatbyrån om vilket försäkringsbolag som klienten har, eller har haft, avtal med.

Rätten till ersättning från försäkringen är begränsad enligt försäkringsbolagens villkor och varierar mellan försäkringsbolag. Klienten svarar för självrisk, timtaxa utöver rättshjälpstaxan, arvode utöver maxersättningen från försäkringsbolaget samt ev. utlägg som försäkringsbolaget inte ersätter.

Rättshjälp
Saknas rättsskyddsförsäkring kan klienten i vissa fall söka allmän rättshjälp istället. Om rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. En förutsättning för att beviljas allmän rättshjälp är att Advokatbyrån lämnar minst en rådgivningstimme som klienten själv får bekosta.

Ansvarsbegränsning
Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse. Ansvaret ska vara begränsat för skada upp till 3 Mkr. Advokatbyråns ansvar reduceras med belopp som kan erhållas via annan försäkring. Advokatbyrån ansvarar endast för eget arbete, inte sakkunniga eller andra rådgivare.

Identitetskontroll; misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klientens och vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Vi kan därför komma att be er att förse oss med bl.a. identitetshandlingar och annan information. Nya klienter kan också komma att tillfrågas om referenser.

I regel ska sådan information tillhandahållas av er innan uppdraget kan påbörjas. För det fall tillfredsställande information och dokumentation inte erhålls har vi rätt att avböja eller frånträda ett uppdrag. Vi kan därför komma att be er att utan dröjsmål tillhandahålla identitetshandlingar samt detaljerad information om ägarförhållanden och det aktuella uppdraget. Vi kan även vara skyldiga att via externa källor, till exempel databaser, verifiera sådan information. All information och dokumentation som vi inhämtar i samband med nämnda kontroller är vi enligt lag skyldiga att behålla.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta er om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

Arkivering
När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat från uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed.

Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som genererats i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran att återlämna (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

Personuppgifter och kommunikation
Vi är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller vid inhämtande av information i ett uppdrag. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. Personuppgifterna behandlas av oss för fullgörelse av uppdrag, för administration samt för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag och god advokatsed.

Vi behöver som huvudregel, i de fall klienten är en juridisk person, även samla in, lagra, behandla och använda klientens företrädares, kontaktpersoner och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar då för att tillse att dessa personer får del av vår information avseende vår behandling av personuppgifter. För vidare information om vår behandling av personuppgifter se särskilt upprättat dokument ”Information om vår behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen”. Har ni frågor om vår personuppgiftsbehandling eller önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om er är ni välkomna att kontakta oss.

Vi kan kommunicera med er på flera sätt och däribland via internet och e-post. De utgör effektiva kommunikationsmedel men kan också innebära risker ur ett säkerhets- och sekretessperspektiv. Skulle ni föredra att vi avstår från att kommunicera med er via internet eller e-post ber vi er meddela oss detta.

Våra säkerhetssystem, inklusive virusfilter, kan ibland filtrera bort eller avvisa även legitim epost. Vi rekommenderar därför att ni följer upp viktig e-post med ett telefonsamtal.

Tvister
Avtalet mellan klienten och Advokataktiebolaget Gärdlund är underkastad svensk rätt. Tvister avgörs enligt svensk lag av svensk domstol. Tvister i anledning av uppdrag med konsument kan i vissa fall prövas i Sverige Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden
eller
Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Faktorigatan 6, 761 30 Norrtälje | info@advokatablg.se
Telefon: +46 (0) 176 - 778 50 | Fax: +46 (0) 176 - 22 46 60